spiderav动图

spiderav动图

根据本方去芍药,名桂枝甘草汤。其不消者,必是庸医以手按出脓核大重,又以凉药凉了皮,以致如此。

因以世俗多疹不敢服药,以误小儿诸病多矣。凡治发黄无越此法也。

每服一钱,煎服,或茶、酒送下。滑脉者,不涩也,多与实、数相兼,则为病热。

 红轻赤重黑多死,淡红稀暗是阴寒。酸苦之药,既折热复阴亦当小汗而后利者。

 由是言治损者宗彭氏。然阳变阴者,其证多,犹可返于阳,故多生。

如桂枝汤自西北二方居人,四时行之,无不应验。经云∶亢则害,承乃制。

Leave a Reply