Av夜福利

Av夜福利

外用宣脑散,取鼻中黄水。即肾火盛,水沸为痰,其痰亦清稀。

先用芎归血余散吞北斗符,次用鳖甲生犀散取虫,余法详《准绳》。《准绳》急喉痹,有声如鼾,痰涎响者,此为肺绝之候,宜参膏,用姜汁、竹沥开服,或先煎独参汤救之,迟则不及。

火盛则水沸为痰,有浊沫,六味丸。劳役伤,房劳伤,虚火上炎,瘦悴昏,是为劳聋,益气聪明汤。

然里邪既去,但得饮食少进,十数日后,中气利下。或疑转筋多在足,明属阴寒。

其后不复发寒热者,以日久正气另辟行径,不与之争也。四逆脉厥体厥,此气闭也,宜下之。

气闭不通,通气散。后悟为胃热,用清热生津药而愈。

Leave a Reply